Besedilo členov

                                                                           1. člen

V Zakonu o gozdovih (uradni list RS, št. 30/93, 56/99 -ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06-ORZG40, 110/07, 106710, 63/13 - ZDavNepr, 17/14, 24/15, in 9/16-ZGGLRS) se v 3. členu za 32. točko dodajo nove 33., 34., 35., in 36. točka,ki se glasijo:

>33. Dobavitelj je oseba,ki je lastnik dreves ali gozdnih lesnih sortimentov in jih proda ali dobavi pošiljatelju.

>34. Knjigovodska listina je listina,ki jo določajo Slovenski računovodski standardi (Ur.l.RS, št. 118/05, 10/06_popr., 58/06, 112/06-popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10-popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15-popr., 95/15, in 98/15).

>35. Rastiščni koeficient je koeficient,ki odraža trajno sposobnost gozdnih rastišč proizvodnje lesa v primeru,da rastišče ne bi bilo spremenjeno zaradi delovanja človeka.

>36. Urejeno kurišče je prostor,na katerem se v gozdu lahko kuri in je urejen, ter umeščen v gozd, oziroma gozdni prostor v skladu s pogoji, ki jih določi minister pristojen za gozdarstvo.

                                                                           2.člen

V prvem odstavku 11. člena se za peto alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja,ki se glasi:

"-gozdne združbe in njihova proizvodna sposobnost (rastiščni koeficient)".

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek,ki se glasi:

"(6) Minister,pristojen za gozdarstvo,predpiše metodo za določitev rastiščnega koeficienta".

                                                                          3. člen

V 17.b členu se v prvem, drugem, tretjem in petem odstavku besedi "prevozni dokument" in beseda "prevoznica" v ustreznem sklonu nadomestijo z besedama "knjigovodska listina" v ustreznem sklonu.

                                                                          4.člen

17.c člen se spremeni tako,da se glasi: "17.c člen:

(1) Na knjigovodski listini morajo biti vpisani, osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja,osebno ime in naslov ali firma in sedež pošiljatelja gozdnih lesnih sortimentov ( v nadaljnem besedilu: pošiljatelj), osebno ime in naslov ali firma in sedež prejemnika gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnem besedilu: prejemnik), osebno ime voznika,vrsta in registrska številka vozila, kraj, datum in ura nakladanja, kraj in datum razkladanja,vrsta in količina gozdnih lesnih sotrimentov in zaporedna številka knjigovodske listine.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek podatkov o dobavitelju na knjigovodski listini ni potrebno navesti,če pošiljatelj gozdne lesne sortimente pošilja iz skladišča. V tem primeru se navede kraj skladiščenja.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti v primerih iz sedmega odstavka 17. b člena tega zakona na knjigovodski listini vpisani osebno ime in naslov ali firma in sedež lastnika parcele, parcelna številka in katastrska občina parcele.

(4) Šteje se,da so na vozilo naloženi gozdni lesni sortimenti ali se prevažajo po cesti brez knjigovodske listine,če:

-na knjigovodski listini niso vpisani podatki o dobavitelju, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku, ali če navedeni podatki niso pravilni;

-na knjigovodski listini ni vpisana vrsta ali količina gozdnih lesnih sortimentov, ali pa se na njej vpisana količina ali vrsta ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih sotimentov,naloženih na vozilo,ali pri njihovem prevozu po cesti,pri čemer se šteje,da na knjigovodski listini vpisana količina gozdnih lesnih sortimentov,izražena v kubičnih metrih,prostorninskih metrih, ali tonah, ne ustrza dejanskemu stanju,če je ostopanje večje od 15% dejanske količine.

(5) Če so na isto vozilo naloženi ali se prevažajo po cesti gozdni lesni sortimenti večjega števila pošiljateljev ali je prejemnikov gozdnih lesnih sortimentov več, mora biti za vsako posamezno skupino gozdnih lesnih sortimentov izdana posebna knjigovodska listina.

(6) Knjigovodska listina je sestavljena v treh izvodih,od katerih se vse tri izvode podpiše in po en izvod hranijo pošiljatelj, prevoznik in prejemnik pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov.

(7)Če se pri nadzoru gozdnih lesnih sortimentov, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti ugotovi,da prevoznik nima knjigovodske listine, je prevoznik dolžan v roku 24 ur dostaviti knjigovodsko listino organu,ki je opravil nadzor.

(8) Do dostave knjigovodske listine iz prejšnjega odstavka pristojni organ, ki izvaja nadzor, izreče tudi prepoved prometa z goznimi lesnimi sotrimenti in v primeru suma storitve kaznivega dejanja o tem obvesti policijo.

(9) Če prevoznik ne predloži knjigovodske listine v roku iz sedmega odstavka tega člena, se šteje, da so gozdni lesni sortimenti nezakonitega izvora in se izreče prepoved prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti.

                                                                            5. člen

17. d člen se črta.

                                                                            6. člen

Prvi odstavek 17.e člena se spremeni tako, da se glasi:

(1) Lastnik gozda mora zaradi spremljanja sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov voditi evidenčni list po posameznem dovoljenju o poseku s podatki o:

     - vrsti in količini gozdnih lesnih sortimentov za lastno uporabo,vključno z datumom njihovega spravila in prevoza;

     - osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične ali pravne osebe,ki ji je odplačano ali neodplačano dobavil gozdne lesne sortimente,o njihovi vrsti,količini in datumu dobave;

     - osebnemu imenu in naslovu ali firmi in sedežu izvajalca sečnje in spravila gozdnih lesnih sortimntov v primerih iz prve in druge alineje tega odstavka;

     - oceni tveganja iz 6. člena Uredbe 995/2010/EU

     - ukrepih za zmanjševanje tveganja in- odločbi o poseku dreves".

Četrti odstvek se spemeni tako, da se glasi:

"(4) Evidenčni list se vodi v fizični ali elektronski obliki na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo".

                                                                           7. člen

17. f člen se črta.

                                                                           8. člen

V prvem odstavku 56. člena se črtata sedemindvajseta in osemindvajseta alineja.

                                                                           9. člen

V tretjem odstavku 75.člena se besedilo "17. b, 17.c in 17. d" nadomesti z besedilom "17. b in 17. c".

Za petim odstavkom 75.člena se doda nov šesti odstavek,ki se glasi:

"(6) Če finančna uprava pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom ugotovi, da so les ali izdelki iz lesa nezakonitega izvora oziroma lastnik lesa in lesnih sortimentov zakonitega izvora ne dokaže,finančna uprava z odločbo prepove promet z lesom ali lesnimi izdelki".

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

                                                                         10. člen

Prvi in tretji odstavek 77. c člena se spremenita tako,da se glasita:

"(1) Z globo od 2500 evrov do 50000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba,posameznik,ki samostojno opravlja dejavnost,ali samostojni podjetnik posameznik,če:

1. seka gozdno drevje,pridobiva okrasna drevesa ali opravlja premeno gozdov brez odločbe ali v nasprotju z njo (prvi,četrti in šesti odstavek 17. člena, osmi odstavek 37. člena);

2. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sortimente brez knjigovodske listine (prvi odstavek 17. b člena,četrti odstavek 17. c člena);

3. knjigovodske listine na zahtevo pooblaščene uradne osebe ne izroči na vpogled (drugi odstavek 17. b člena);

4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 17. b člena tega zakona;

5. na knjigovodski listini niso vpisani vsi zahtevani podatki ali vpisani podatki niso točni (prvi,drugi in tretji odstavek 17. c člena);

6. če v roku 24 ur ne dostavi knjigovodske listine organu,ki je opravil nadzor (sedmi odstavek 17.c člena);

7. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proizvode (prvi odstavek 4. člena  Uredbe 995/2010/EU), oziroma daje na trg les in lesne proizvode,za ketere ne dokaže zakonitega izvora".

(2) Z globo od 500 evrov do 5000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik".

V prvem odstavku 80. člena se 4. točka spremeni tako,da se glasi:

11. člen "4. nima vzpostavljenega sistema potrebne skrbnosti v skladu s 6. členom Uredbe 995/2010/EU, ali ravna v nasprotju z njimi".

                                                                            12. člen

V prvem odstavku 81.člena se v drugi točki beseda "prevoznico" nadomesti z besedama "knjigovodsko listino", v 3. točki pa beseda "prevoznic" z besedama "knjigovodskih listin".

                                                                            13. člen

81. c člen se črta.

                                                                            14. člen

Z dnem uveljavtve tega zakona preneha veljati Uredba o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti (Uradni list RS,št. 31/14) in Pravilnik o obliki,vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št 31/14).

                                                                            15. člen

(1) Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po tem zakonu.

(2) Inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona,se dokončajo po dosedanjih predpisih.

                                                                            16. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan poobjavi v Uradnem listu Republike Slovenije.