Ureditev gozdnih vlak, podukrep 8.4

 

Več o tem preberite tukaj


Ponudite certificiran les

 

Več o tem preberite tukaj


Osnutek ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH

  Besedilo členov

                                                                           1. člen

V Zakonu o gozdovih (uradni list RS, št. 30/93, 56/99 -ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06-ORZG40, 110/07, 106710, 63/13 - ZDavNepr, 17/14, 24/15, in 9/16-ZGGLRS) se v 3. členu za 32. točko dodajo nove 33., 34., 35., in 36. točka,ki se glasijo:

>33. Dobavitelj je oseba,ki je…


Lastnikom gozdov grozi tudi do 2000 odstotno povišanje KD

 

Več o tem preberite TUKAJ


Podaljšanje razpisov

S klikom na spodnje besedilo pridete do spletne strani : 

Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014-2020

 


Javna naročila

Obveščam vas, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS dne 29.3.2016 objavil javno naročilo za sečnjo in spravilo, gojitvena in varstvena dela, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter prevoz gozdnih lesnih sortimentov. V tej fazi gre za preverjanje usposobljenosti izvajalcev, kasneje pa bodo objavljeni posamezni razpisi po sklopih. Delo na posameznem sklopu bo dobil najugodnejši ponudnik.…


Zveza lastnikov gozdov

Na spodnji povezavi najdete spletni portal zveze lastnikov gozdov Slovenije:


Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

V spodnji povezavi si lahko ogledate razpisno dokumentacijo za kandidiranje pri nakupu nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa.


Javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Ljubljana, 26. 2. 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu dne 26. 2. 2016 objavilo javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2016. Za ta namen je razpisanih 3,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 3. 2016 do vključno 22. 4. 2016, do 24. ure.


Sprejeta Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu

19.12016 je bila sprejeta Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP 2014–2020


  • First
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >>
  • Last